Pracownik w rozumieniu ustawy Prawo Atomowe

Ustawa Prawo Atomowe ma tutaj na myśli pracownika w rozumieniu przepisów Prawa pracy, osobę wykonującą pracę na podstawie innej niż stosunek pracy, jak również osobę wykonującą działalność na własny rachunek, którzy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące mogą otrzymać dawki przekraczające wartości dawek granicznych określonych dla osób z ogółu ludności.

Efekty deterministyczne (niestochastyczne)

Efekty deterministyczne to takie efekty, których zarówno częstość, jak i stopień ciężkości ulegają wzrostowi wraz z dawką promieniowania. Można określić dla nich dawkę progową. Należą do nich np. wszystkie dobrze znane powikłania w radioterapii.

Badania rtg przesiewowe – czyja zgoda?

Badania przesiewowe z zastosowaniem promieniowania jonizującego mogą być wykonywane za zgodą ministra właściwego do spraw zdrowia, na wniosek właściwego konsultanta krajowego. 

Kobieta w ciąży

– nie może mieć wykonanego zdjęcia rtg

– może mieć wykonane zdjęcie rtg

– może mieć wykonane zdjęcie rtg (wymagane skierowanie) tylko w przypadku, kiedy nie może być ono wykonane po rozwiązaniu, zdjęcie takie wykonuje się w sposób jak najbardziej zabezpieczający nienarodzone dziecko przed promieniowaniem