Kto może podtrzymać osobę podczas wykonywania zdjęcia RTG?

Jeżeli podczas wykonywania zdjęcia rentgenowskiego pacjent musi być podtrzymany (lub wymaga tego sytuacja np. w przypadku małych dzieci) czynność tę wykonuje osoba pełnoletnia, która nie jest w ciąży, uprzednio została wyposażona w środki ochrony indywidualnej (fartuch i rękawice ochronne z gumy ołowiowej), została poinstruowana o sposobie postępowania i poinformowana o ryzyku radiacyjnym. Podczas wykonania zdjęcia rtg z pacjentem może zostać członek rodziny lub opiekun pacjenta, który spełnia wymienione wyżej warunki.

Czy można wykonać zdjęcie rentgenowskie w ciąży?

Wykonywanie prześwietleń / zdjęć rentgenowskich u kobiet w ciąży jest ograniczone do niezbędnych przypadków, jeżeli nie mogą być one wykonane po rozwiązaniu. Zdjęcia rentgenowskie kobietom w ciąży należy wykonywać w sposób zapewniający maksymalną ochronę płodu przed ekspozycją na promieniowanie, poprzez wybór właściwej techniki badania oraz stosowanie właściwych osłon osobistych na okolicę brzucha i miednicy.

Audyt wewnętrzny w pracowni RTG / gabinecie RTG

Kliniczny audyt wewnętrzny w zakresie rentgenodiagnostyki zgodnie z przepisami powinien być przeprowadzany co najmniej raz w roku. Audyt taki wykonywany jest na polecenie kierownika pracowni/gabinetu RTG. Kierownik powołuje zespół audytorski, który składa się z lekarza radiologa i technika elektroradiologii lub fizyka medycznego albo inżyniera medycznego. Jeśli w pracowni lub gabinecie rentgenowskim nie ma możliwości powołania zespołu audytorskiego, kierownik występuje w tej sprawie z wnioskiem do konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej.

Edycja:

W grudniu 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.

Nowelizacja rozporządzenia określa, że jednostkach ochrony zdrowia wykonujących procedury wyłącznie z zakresu stomatologicznych zdjęć wewnątrzustnych albo wyłącznie z zakresu densytometrii kości do przeprowadzenia klinicznego audytu wewnętrznego kierownik jednostki powołuje przynajmniej jedną osobę, która jest uprawniona do wykonywania procedur podlegających temu audytowi.

Jak powinna być wyposażona mammograficzna pracownia RTG?

Pracownia mammograficzna (jeśli nie jest w niej zainstalowany aparat mammograficzny z cyfrowym zapisem obrazów radiologicznych) powinna być wyposażona co najmniej w automatyczną wywoływarkę błon rentgenowskich przeznaczoną fabrycznie do obróbki błon mammograficznych i odpowiednio wyregulowaną do tego celu; kasety z foliami wzmacniającymi i błonami rentgenowskimi przystosowanymi wyłącznie do zdjęć mammograficznych; negatoskop przeznaczony do przeglądania zdjęć mammograficznych; aparaturę i sprzęt do kontroli procesu obrazowania w zakresie przewidzianym dla podstawowych testów wewnętrznej kontroli parametrów technicznych.

Łączność personelu z pacjentem

Pracownia rtg / gabinet rtg powinien być tak urządzony, aby zapewnić łączność głosową i wizualną pomiędzy personelem medycznym przebywającym w sterowni lub miejscu, z którego może być wykonywana ekspozycja a pacjentem przebywającym w gabinecie rentgenowskim. Warunek taki powinien być zapewniony przede wszystkich przez wzgląd na bezpieczeństwo pacjenta – operator aparatu widzi i słyszy co dzieje się z pacjentem, czy nie poruszył się, czy nie ma odruchu wymiotnego (stomatologiczne zdjęcia rentgenowskie), czy zachowuje taką pozycję, jaka została nadana mu przez osobę wykonującą zdjęcie – co jest szczególnie ważne w przypadku wykonywania zdjęć dzieciom.