Archive for the ‘Ochrona Radiologiczna’ Category

Efekty deterministyczne (niestochastyczne)

Efekty deterministyczne to takie efekty, których zarówno częstość, jak i stopień ciężkości ulegają wzrostowi wraz z dawką promieniowania. Można określić dla nich dawkę progową. Należą do nich np. wszystkie dobrze znane powikłania w radioterapii.

Badania niezbędne do pracy w narażeniu na promieniowanie jonizujące

Aby podjąć pracę w narażeniu na promieniowanie jonizujące lekarz medycyny pracy musi wydać odpowiednie zaświadczenie, podbite pieczątką z literą „J”. Aby takie zaświadczenie mogło zostać wydane należy wcześniej wykonać badanie krwi (morfologia, rozmaz, retikulocyty) oraz udać się do okulisty, który wyda opinię dotyczącą tego, czy dana osoba może pracować w narażeniu (oczy sprawdzane w kierunku występowania zaćmy). Na podstawie tych badań lekarz medycyny pracy może wydać opinię, czy pracownik kwalifikuje się do pracy na stanowisku, na którym będzie narażony na promieniowanie.

Testy specjalistyczne – kto może je wykonywać?

Testy kontroli parametrów rentgena dzielimy na testy wewnętrzne: podstawowe i specjalistyczne oraz testy akceptacyjne.

Testy podstawowe wykonywane są przez pracownika pracowni RTG/gabinetu rentgenowskiego uprawnionego do obsługi urządzeń radiologicznych. Koszty wykonania testów ponosi właściciel jednostki organizacyjnej.

Testy specjalistyczne mogą wykonywać akredytowane laboratoria (spełniające warunki normy PN-EN 17025), do końca zeszłego roku także laboratoria PIS oraz laboratoria upoważnione przez PWIS. Koszty wykonania testów ponosi właściciel jednostki organizacyjnej.

Testy akceptacyjne wykonywane są na koszt dostawcy urządzenia. Testy mogą wykonywać akredytowane laboratoria a także kompetentni w zakresie wykonywania testów pracownicy firmy dostarczającej sprzęt RTG.

Kto może podtrzymać osobę podczas wykonywania zdjęcia RTG?

Jeżeli podczas wykonywania zdjęcia rentgenowskiego pacjent musi być podtrzymany (lub wymaga tego sytuacja np. w przypadku małych dzieci) czynność tę wykonuje osoba pełnoletnia, która nie jest w ciąży, uprzednio została wyposażona w środki ochrony indywidualnej (fartuch i rękawice ochronne z gumy ołowiowej), została poinstruowana o sposobie postępowania i poinformowana o ryzyku radiacyjnym. Podczas wykonania zdjęcia rtg z pacjentem może zostać członek rodziny lub opiekun pacjenta, który spełnia wymienione wyżej warunki.

Wewnętrzny nadzór

Kto sprawuje wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej?

Jeśli działalność jednostki nie polega na wykorzystaniu aparatów rentgenowskich do celów weterynaryjnych lub urządzeń rentgenowskich przeznaczonymi do kontroli osób, przesyłek i bagażu wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej sprawuje osoba, która posiada uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej.

Zewnętrzny nadzór

Kto sprawuje zewnętrzny nadzór w zakresie ochrony radiologicznej?

Zewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej sprawuje jednostka, która wydala zezwolenie na prowadzenie działalności związanej z zastosowaniem promieniowania jonizującego.

Obowiązek kierownika pracowni/gabinetu RTG

Kto w pracowni rentgenowskiej ma obowiązek przestrzegania wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej?

Osoba, na której spoczywa obowiązek przestrzegania wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej to kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące.