Inspektor Ochrony Radiologicznej

Oferuję swoje usługi w zakresie sprawowania opieki nad gabinetem / pracownią RTG w roli inspektora ochrony radiologicznej na terenie Śląska i okolic (Katowice, Bytom, Chorzów, Świętochłowice, Piekary Śląskie, Gliwice, Zabrze, Ruda Śląska, Będzin, Czeladź, Siemianowice Śląskie, Świerklaniec, Tarnowskie Góry, Częstochowa).

Pomagamy przygotować niezbędną dokumentację dla gabinetu / pracowni RTG (księga jakości, procedury, zakładowy plan postępowania awaryjnego, instrukcja ochrony radiologicznej, program zapewnienia jakości i ochrony radiologicznej, ewidencje, formularze ect.).

Przeprowadzamy również audyty wewnętrzne.

Kontakt:
Aleksandra Niedbała – Inspektor Ochrony Radiologicznej
tel.: +48 664 728 142
strona www.Quales.pl
email: biuro@quales.pl

Przepisy prawne dla gabinetów i pracowni rentgenowskich

Jakie są obowiązujące przepisy prawne dotyczące gabinetów i pracowni rentgenowskich?

Obowiązujące przepisy prawne dotyczące gabinetów i pracowni rentgenowskich to:

1.Ustawa – Prawo Atomowe  z dnia 29 listopada 2000 r. – (tekst jednolity Dz.U. Z 2007r. Nr 42 poz.276)
2.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. ( Dz.U. Nr 194, poz. 1625)
3.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz.U. Nr 180, poz. 1325)
4.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłaszaniu wykonywania tej działalności (Dz.U. Nr 220, poz. 1851 z późn. zm.)
5.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych (Dz. U. z 2005r. Nr 20, poz. 169 z późn. zm.)
6.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego. ( Dz.U. nr 20 poz. 168)
7.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2007r. w sprawie wymagań dotyczących rejestracji dawek indywidualnych.  (Dz.U. Nr 131, poz. 913)
8.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2007r. w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych.( Dz.U. Nr 131, poz.910)
9.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2006r. w sprawie sprawowania nadzoru i przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania warunków ochrony radiologicznej w jednostkach organizacyjnych stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych (Dz. U. z 2007 Nr 1, poz. 11).
10.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych (Dz.U. Nr 239, poz. 1737)
11.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U. Nr 280, poz. 2771)
12.Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.)

Edycja:

Przepisy prawne dotyczące gabinetów i pracowni rentgenowskich obowiązujące na początku 2016 roku to:

 1. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 1512 z późn. zm.)
 2. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej (DZ. URZ. Min. Zdr. 2015.78)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących formy i treści wzorcowych i roboczych medycznych procedur radiologicznych (U. 2007 nr 24 poz. 161)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. z 2013 r., nr 1015 z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. 2006, nr 180, poz. 1325)
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności (U. 2015 poz. 1355)
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych (Dz. U. 2005, nr 20, poz 169 z późn. zm.)
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz. U. 2005, nr 20, poz. 168)
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2007 roku w sprawie wymagań dotyczących rejestracji dawek indywidualnych. (Dz. U. 2007, nr 131, poz. 913)
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów nadzorowanych i kontrolowanych ( Dz. U. 2007, nr 131, poz. 910)
 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie nadzoru i kontroli w zakresie przestrzegania warunków ochrony radiologicznej w jednostkach organizacyjnych stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych ( Dz. U. 2007, nr 1, poz.11)
 12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych (Dz. U. 2006, nr 239, poz.1737).
 13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (U. 2012 poz. 890)
 14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych (U. 2008 nr 59 poz. 365 z późn. zm.)

Pomieszczenie pracowni/gabinetu RTG

Jakie warunki związane z rozplanowaniem przestrzennym pracowni/gabinetu rentgenowskiego powinny być spełnione, aby jego otwarcie było możliwe?

* pomieszczenie pracowni/gabinetu rtg nie powinno znajdować się poniżej poziomu terenu
* poziom podłogi powinien znajdować się co najmniej 30cm nad poziomem terenu przy budynku
* pomieszczenia przeznaczone do pobytu personelu i pacjentów powinny mieć zapewniony dostęp światła dziennego