Nadzór w zakresie ochrony radiologicznej pacjenta

Nadzór w zakresie ochrony radiologicznej pacjenta sprawuje właściwy miejscowo państwowy wojewódzki inspektor sanitarny. W ramach sprawowanego nadzoru państwowy wojewódzki inspektor sanitarny przeprowadza kontrolę w jednostkach ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia z wykorzystaniem promieniowania jonizującego  nie rzadziej niż raz na 4 lata.

Jakie szkolenia pracowników w pracowni RTG?

Pracownicy zatrudnieni w pracowni rentgenowskiej / gabinecie rentgenowskim muszą być objęci programem szkoleń. Szkolenia dzielą się na wstępne i okresowe (przeprowadzane nie rzadziej niż co 5 lat). Osobą, która ma obowiązek zapewnić prowadzenie szkoleń oraz opracować ich program jest kierownik pracowni/gabinetu RTG.
Szkolenia takie obejmują w szczególności:
1)ogólne procedury ochrony radiologicznej i podejmowane środki ostrożności związane z działalnością wykonywaną przez pracownię rtg
2)procedury ochrony radiologicznej i podejmowane środki ostrożności związane z konkretnym stanowiskiem pracy;
2a)informację o możliwych skutkach utraty kontroli nad źródłem promieniowania jonizującego, z którym jest wykonywana działalność;
3)w przypadku kobiet – także informację o konieczności niezwłocznego powiadomienia kierownika jednostki organizacyjnej o ciąży
Zanim opracowane przez kierownika jednostki szkolenia zostaną przeprowadzone muszą być zatwierdzone przez organ, który wydał zezwolenie na prowadzenie działalności związanej z użyciem promieniowania jonizującego.

Dodatkowo od 01.01.2009r. każda osoba wykonująca lub nadzorująca przeprowadzanie badania z zastosowaniem promieniowania jonizującego musi odbyć specjalistyczne szkolenie z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta. Szkolenia te przeprowadzane są przez uprawnione jednostki i kończą się egzaminem. Certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta ważny jest przez 5 kolejnych lat.

Na czym polega ochrona radiologiczna pacjenta?

Ochrona radiologiczna pacjenta jest to zespół czynności i ograniczeń zmierzających do zminimalizowania narażenia pacjenta na promieniowanie jonizujące, które nie będzie nadmiernie utrudniało lub uniemożliwiało uzyskania pożądanych i uzasadnionych informacji diagnostycznych lub efektów leczniczych.

Zasada ALARA

Na czym polega / Co to jest zasada ALARA?

Zasada Alara (As Low As Reasonably Acievable – tak nisko jak jest to realnie możliwe) to podstawowa zasada ochrony radiologicznej. Zasada ALARA to polityka minimalizacji ryzyka poprzez utrzymanie ekspozycji na najniższym poziomie pod względem kosztów, technologii i korzyści dla zdrowia.
Stosując zasadę ALARA badania diagnostyczne z zastosowaniem promieniowania jonizującego powinno wykonywać się w sposób gwarantujący osiągnięcie wymaganego rezultatu przy możliwie najmniejszej dawce promieniowania.