Pytanie otwarte 2

Wymień 5 dokumentów, które muszą znajdować się w oryginale lub w uwierzytelnionych kopiach w pracowni RTG.

(te dokumenty to między innymi: zezwolenie na uruchomienie pracowni, zezwolenie na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego, ewidencje personelu, dawek indywidualnych i orzeczeń lekarskich, program szkolenia, wyniki testów akceptacyjnych, specjalistycznych i podstawowych)

Narażenie pacjenta na dawki > 3Gy

Pacjent, który w wyniku zabiegu z zakresu radiologii zabiegowej otrzymał na skórę dawkę sumaryczną wyrażoną w grejach przekraczającą 3 Gy, jest poddawany badaniom kontrolnym co najmniej raz w tygodniu w okresie 21 dni po zabiegu.

Badanie lekarskie – praca w narażeniu

Zaświadczenie o tym, że pracownik może pracować w narażeniu na promieniowanie jonizujące może wystawić:

– lekarz medycyny pracy

– lekarz medycyny pracy ze specjalizacją

– lekarz rodzinny

Poziom referencyjny

Poziomy referencyjne – dawki promieniowania jonizującego na powierzchnię skóry w badaniach rentgenodiagnostycznych lub poziomy aktywności – w przypadku podawania pacjentom produktów radiofarmaceutycznych, dotyczące badań typowych pacjentów, dla poszczególnych kategorii urządzeń radiologicznych; poziomy referencyjne nie mogą być przekraczane w przypadku powszechnie stosowanych medycznych procedur radiologicznych, jeżeli stosuje się właściwe sposoby postępowania i urządzenia techniczne; poziomy referencyjne mogą być przekraczane w przypadku istnienia istotnych wskazań klinicznych.

Pracownik w rozumieniu ustawy Prawo Atomowe

Ustawa Prawo Atomowe ma tutaj na myśli pracownika w rozumieniu przepisów Prawa pracy, osobę wykonującą pracę na podstawie innej niż stosunek pracy, jak również osobę wykonującą działalność na własny rachunek, którzy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące mogą otrzymać dawki przekraczające wartości dawek granicznych określonych dla osób z ogółu ludności.

Efekty deterministyczne (niestochastyczne)

Efekty deterministyczne to takie efekty, których zarówno częstość, jak i stopień ciężkości ulegają wzrostowi wraz z dawką promieniowania. Można określić dla nich dawkę progową. Należą do nich np. wszystkie dobrze znane powikłania w radioterapii.

Badania rtg przesiewowe – czyja zgoda?

Badania przesiewowe z zastosowaniem promieniowania jonizującego mogą być wykonywane za zgodą ministra właściwego do spraw zdrowia, na wniosek właściwego konsultanta krajowego.